Algemene voorwaarden van:


M.L. Baerveldt h.o.d.n. Travel Women

Radioweg 3

1394 AR Nederhorst den Berg


Inschrijfnummer K.v.K.: 30221083Artikel 1: Toepasselijkheid


1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke reisovereenkomst en alle overige in dit kader door Travel Women te leveren diensten. In deze voorwaarden worden de rechten en plichten van de bij het sluiten van de reisovereenkomst betrokken partijen (de reiziger, degene die de reis boekt – de wederpartij – en Travel Women) vastgelegd.

2.Op door Travel Women georganiseerde reizen en/of door niet in Nederland gevestigde reisorganisatoren georganiseerde reizen die Travel Women in Nederland aanbiedt aan haar klanten zijn de bepalingen van boek 7, titel 7A van het Burgerlijk Wetboek (de Reisovereenkomst) van toepassing.

3.Indien de dienstverlening van Travel Women bestaat uit het ondersteunen en begeleiden van de wederpartij bij het naar wens van de wederpartij samenstellen van (een onderdeel van) een reis, het samenstellen en organiseren van de in dit kader door de wederpartij gewenste overige diensten en faciliteiten alsmede het afsluiten van de hiervoor benodigde overeenkomsten met dienstverleners zijn de bepalingen van boek 7, titel 7A van het Burgerlijk Wetboek inzake de reisovereenkomst niet van toepassing.

4.Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

5.Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

6.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.


Artikel 2: Definities


In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen begrippen de volgende betekenis:

1.“Aanbod”: ieder aanbod van Travel Women, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte of prijsopgave.

2.“Dienstverlener”: een vervoerder, degene die de accommodatie verschaft, een reisorganisator en/of een andere dienstverlener op het gebied van reizen of evenementen met wie de wederpartij dan wel Travel Women - in opdracht van en namens de wederpartij - een overeenkomst sluit voor de uitvoering van (een onderdeel van) de reis.

3.“Hulppersonen”: de eventuele door Travel Women bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

4.“Partijen”: de wederpartij en Travel Women.

5.“Reis”: een door Travel Women in opdracht van de wederpartij te organiseren reis.

6.“Reiziger”: de wederpartij of degene voor wie de door Travel Women te verlenen diensten zijn bedongen.

7.“Schriftelijk”: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

8.“Travel Women”: M.L. Baerveldt h.o.d.n. Travel Women, gevestigd te (3573 SR) Utrecht aan de Lippizanerstraat nr. 8.

9.“Wederpartij”: de opdrachtgever van Travel Women. Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is die handelt buiten haar bedrijfs- of beroepsactiviteit, wordt deze aangeduid met de term “de consument”.


Artikel 3: Aanbod, offertes


1.Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Travel Women mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2.Een samengesteld aanbod verplicht Travel Women niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

3.Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

4.Getoonde en/of verstrekte brochures en promotiemateriaal alsmede afbeeldingen en omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Travel Women zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

5.Travel Women is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor en kan op geen enkele wijze instaan voor brochures, promotiemateriaal, afbeeldingen, omschrijvingen e.d. welke onder verantwoordelijkheid van derden - bijvoorbeeld door een dienstverlener - zijn uitgegeven of verstrekt.

6.Travel Women mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.


Artikel 4: Totstandkoming en wijziging overeenkomsten


1.De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Travel Women het schriftelijke akkoord van de wederpartij op het door Travel Women verzonden aanbod heeft ontvangen, ook indien dit akkoord op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer dit akkoord echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Travel Women schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.Travel Women is pas gebonden aan:

a.een opdracht of boeking zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b.mondelinge afspraken;

c.aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij.

3.Opdrachten van de wederpartij moeten vergezeld gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.

4.Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, moeten eveneens schriftelijk geschieden dan wel schriftelijk door de wederpartij worden bevestigd, met vermelding van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Travel Women is pas aan een wijziging gebonden indien zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.


Artikel 5: Volmacht


Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, machtigt de wederpartij Travel Women met de ondertekening van de overeenkomst om namens de wederpartij op te treden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en zo nodig in naam van de wederpartij overeenkomsten te sluiten met dienstverleners. Alsdan bindt Travel Women nimmer zichzelf maar slechts de wederpartij.

De wederpartij mag niet, buiten Travel Women om, de dienstverleners of derden instructies, opdrachten e.d. te geven, welke op grond van de overeenkomst geacht worden tot het takenpakket van Travel Women te behoren. In voorkomende gevallen moet de wederpartij hierover in overleg treden met Travel Women om te voorkomen dat dubbele of tegenstrijdige afspraken worden gemaakt etc.


Artikel 6: Honorarium, prijzen en tarieven


1.Afhankelijk van de specifiek overeengekomen dienstverlening en tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, berekent Travel Women het honorarium voor de door haar verleende diensten op basis van vaste prijzen per reiziger of (vlieg)ticket, uurtarieven en dagtarieven.

2.Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de bij aanvraag door de wederpartij verstrekte informatie en kenbaar gemaakte wensen alsmede op de ten tijde van de offerte aan Travel Women bekende prijzen en tarieven van de dienstverleners, geldkoersen, belastingen e.d. Indien deze informatie, wensen, prijzen en tarieven naderhand wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor de geoffreerde of overeengekomen prijzen en/of tarieven. Travel Women mag tot de datum van aanvang van de reis het overeengekomen honorarium verhogen in verband met voornoemde wijzigingen.

3.Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend of in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden mag de consument de overeenkomst ontbinden. Ingeval Travel Women op het moment van de ontbinding al werkzaamheden heeft verricht of diensten heeft verleend, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld in het annuleringsartikel van deze algemene voorwaarden.

4.Op de website of in brochures, folders of anderszins gepubliceerde prijzen voor reizen zijn per persoon, tenzij anders aangegeven.

5.De door Travel Women gehanteerde prijzen en tarieven alsmede de in het aanbod, prijs- of tarieflijsten e.d. vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit administratiekosten en declaraties van ingeschakelde hulppersonen. Een en ander, tenzij schriftelijk anders vermeld.

6.Zolang de gehele reissom niet is betaald, mag Travel Women tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van de brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en toepasselijke wisselkoersen. Travel Women geeft daarbij aan op welke wijze de verhoging is berekend.

7.Ingeval de partijen voor de uitvoering van een overeengekomen opdracht (mede) een uurtarief zijn overeengekomen is het honorarium, dat bij de wederpartij in rekening wordt gebracht, (mede) berekend op basis van het aantal daadwerkelijk bestede uren, onder toepassing van het overeengekomen uurtarief.

8.De uur- of dagtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen).

9.Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Travel Women een toeslag berekenen over het uurtarief.


Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij


1.Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen zorgt de wederpartij ervoor dat:

a.alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en documenten tijdig en in de door Travel Women gewenste vorm aan Travel Women ter beschikking worden gesteld;

b.zij Travel Women vóór aanvang van de reis informeert over eventuele gezondheidsklachten, medicijngebruik, voedselallergieën, dieetvoorschriften e.d. van de reizigers waarmee de dienstverleners bij de uitvoering van hun diensten rekening dienen te houden al dan niet met het oog op de veiligheid van de reizigers, Travel Women is echter niet aansprakelijk indien de dienstverlener - om welke reden dan ook - geen rekening houdt met deze informatie;

c.de door de wederpartij aan Travel Women verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

d.ingeval de wederpartij geen consument is: binnen de onderneming/organisatie van de wederpartij een vaste contactpersoon wordt aangewezen welke gemachtigd is namens de onderneming/ organisatie de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke beslissingen te nemen en overeenkomsten aan te gaan met de dienstverleners;

e.alle reizigers vóór aanvang van de reis een exemplaar hebben ontvangen van of anderszins kennis hebben kunnen nemen van deze algemene voorwaarden;

f.ingeval van reizen met een verhoogd risico - dit ter beoordeling van Travel Women - alle reizigers beschikken over een passende reis- en ongevallenverzekering dan wel dat de wederpartij voor alle reizigers een collectieve reis- en ongevallenverzekering heeft afgesloten;

g.alle reizigers in het bezit zijn van een geldig en voor de bestemming van de reis toereikend reisdocument (paspoort, visum e.d.) en de eventueel vereiste inentingen kunnen aantonen met een geldig inentingsbewijs. Op verzoek van de wederpartij informeert Travel Women bij de betrokken autoriteiten hiernaar en informeert zij de wederpartij hierover. De kosten voor het verkrijgen van de genoemde documenten en inentingen zijn voor rekening van de wederpartij of de reiziger. Travel Women is niet aansprakelijk indien de informatie die zij verstrekt onjuist blijkt te zijn en deze onjuistheid veroorzaakt is doordat derden haar onjuist hebben geïnformeerd;

h.alle reizigers voor aanvang van de reis over alle voor hen relevante aspecten van de reis zijn geïnformeerd, tenzij partijen zijn overeengekomen dat Travel Women hiervoor zorgt.

2.Ingeval de wederpartij geen consument is, informeert de wederpartij Travel Women tijdig over ontwikkelingen die binnen haar organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is. De wederpartij vrijwaart Travel Women voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de informatie.

4.Travel Women behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

5.Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Travel Women de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

6.Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt en Travel Women niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Travel Women niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.


Artikel 8: Verplichtingen van de reiziger(s)


1.Alle reizigers moeten de door Travel Women of de dienstverleners ten behoeve van een goede uitvoering van (een onderdeel van) de overeenkomst gegeven aanwijzingen, instructies e.d. opvolgen. Alle reizigers moeten zich in ieder geval zodanig gedragen dat de overige reizigers, de dienstverleners, de wederpartij, Travel Women en/of derden hiervan geen last of hinder ondervinden dan wel hierdoor schade lijden.

2.De reiziger die zodanige hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van (een onderdeel van) de overeenkomst (de reis) daardoor verhinderd wordt of in sterke mate bemoeilijkt wordt of door haar handelen of nalaten schade toebrengt aan zaken of personen, kan door Travel Women of de dienstverleners worden uitgesloten van (verdere) deelname aan (een onderdeel van) de overeenkomst indien in redelijkheid niet van Travel Women of de dienstverleners kan worden gevergd de uitvoering van (het onderdeel van) de overeenkomst op deze wijze voort te zetten. De eventuele hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van de reiziger. De reiziger is bovendien aansprakelijk voor alle schade die de overige reizigers, de dienstverleners, de wederpartij, Travel Women en/of derden hierdoor lijden.
Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst


1.Indien de aanvang, voortgang of afronding van de werkzaamheden van Travel Women wordt vertraagd doordat:

a.Travel Women niet tijdig alle noodzakelijke informatie of documenten van de wederpartij heeft ontvangen;

b.Travel Women niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c.er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Travel Women recht op een zodanige verlenging van de uitvoeringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en mag zij de hiermee gemoeide kosten en schade, bij de wederpartij in rekening brengen.

2.Travel Women spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag Travel Women de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

3.Travel Women informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Travel Women eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Travel Women in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

4.Als Travel Women dit nodig acht, mag zij bepaalde werkzaamheden en diensten door derden laten verrichten.

5.Alle door Travel Women op verzoek van de wederpartij gemaakte kosten komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 10: Meer- en minderwerk


1.Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.

2.Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen Travel Women en de wederpartij overeengekomen. Travel Women is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra zij - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3.Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:

a.wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b.onvoorziene kostenverhogingen of –verlagingen.

4.Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 11: Klachten


1.De wederpartij controleert alle door Travel Women verstrekte (reis)documenten, informatie e.d. direct bij het in ontvangst nemen ervan en meldt onjuistheden, onvolkomenheden, ontbrekende informatie e.d. die de wederpartij in redelijkheid bij een grondige controle van de (reis)documenten, informatie e.d. kan constateren onmiddellijk - maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst - aan Travel Women gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan onder vermelding van alle bijzonderheden.

2.Overige klachten - waaronder klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Travel Women of één of meer van de ingeschakelde hulppersonen of dienstverleners – moeten direct na ontdekking of direct nadat deze zich voordoen aan Travel Women worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Klachten moeten uiterlijk 14 dagen na uitvoering van de overeenkomst aan Travel Women zijn gemeld.

3.Indien een klacht (mede) betrekking heeft op de dienstverlening van een dienstverlener moet de wederpartij bij het indienen van de klacht tevens rekening houden met een eventuele specifieke klachttermijn zoals opgenomen in de overeenkomst met de desbetreffende dienstverlener. Tenzij partijen zijn overeengekomen, dat de wederpartij klachten over de dienstverlening van een dienstverlener rechtstreeks bij deze dienstverlener zal indienen, moet de wederpartij een dergelijke klacht zodanig tijdig bij Travel Women indienen dat zij nog minimaal 5 werkdagen heeft om de klacht te onderzoeken en door te geleiden naar de desbetreffende dienstverlener.

4.Nadat de in de vorige leden vermelde termijnen zijn verstreken, kan de wederpartij nog wel klachten uiten, maar Travel Women mag dan zelf beslissen of en op welke wijze zij de klacht in behandeling zal nemen.

5.Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.

6.Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

7.Het vorige lid geldt niet voor de consument.

8.De wederpartij stelt Travel Women in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending van documenten noodzakelijk is geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het verzendrisico is altijd voor de wederpartij.

9.Retourzending vindt plaats op een door Travel Women te bepalen wijze en in de originele verpakking.

10.Bij een terechte klacht zorgt Travel Women - naar haar keuze - voor kosteloze correctie of vervanging van de reisdocumenten, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen reissom. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

11.De consument mag altijd kiezen voor kosteloze correctie of vervanging van de reisdocumenten respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Travel Women. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen reissom verlangen.


Artikel 12: Aansprakelijkheid


1.Buiten de expliciet overeengekomen of door Travel Women gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Travel Women geen enkele aansprakelijkheid.

2.Travel Women is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.De wederpartij of de reiziger neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.

4.Indien Travel Women aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht van Travel Women te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur van Travel Women niet uitkeert of de schade niet onder een door Travel Women gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Travel Women beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verzorgde reis of de verrichte werkzaamheden.

5.Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Travel Women hiervoor aanspreken.

6.In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7.Indien Travel Women haar werkzaamheden moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten of gegeven opdrachten, is Travel Women slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van haar werkzaamheden en nimmer voor de kwaliteit van de dienstverlening van de dienstverleners etc.

8.Travel Women heeft bij de totstandkoming van overeenkomsten met de dienstverleners slechts een bemiddelende of ondersteunende rol en spant zich in deze overeenkomsten conform de wensen van de wederpartij uit te laten voeren. Travel Women is echter nooit aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze dienstverleners in de nakoming van hun verplichtingen, tenzij Travel Women de nakoming van deze verplichtingen schriftelijk aan de wederpartij heeft gegarandeerd.

9.Travel Women is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortkomt uit overeenkomsten die de wederpartij of de reiziger met derden of dienstverleners sluit tijdens de reis.

10.Travel Women is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die de wederpartij lijdt of de reizigers lijden dan wel aan derden toebrengen ten gevolge van handelingen en/of gedragingen of het nalaten hiervan door de wederpartij of de reizigers.

11.De wederpartij is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor alle door haar of door een reiziger voor wie zij de overeenkomst heeft gesloten veroorzaakte schade en vrijwaart Travel Women voor alle aanspraken van de overige reizigers, de dienstverlener, derden etc. die hieruit (kunnen) voortvloeien.

12.De wederpartij vrijwaart Travel Women voor aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met - de uitvoering van de overeenkomst.

13.Travel Women is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:

a.fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Travel Women verstrekte of voorgeschreven informatie of documenten;

b.aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij.

14.De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Travel Women voor eventuele aanspraken van derden.

15.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Travel Women of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Travel Women de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.


Artikel 13: Betaling


1.De overeengekomen arrangementskosten, vermeerderd met in rekening te brengen kosten, moeten onmiddellijk bij reservering voor 25% worden voldaan. Het restant van de arrangementskosten moet uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het arrangement zijn voldaan.

2.Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de reis moet het geheel van de arrangementskosten vermeerderd met de overige in rekening te brengen kosten in zijn geheel terstond bij reservering  worden voldaan.

3.Betaling geschiedt bij voorkeur middels een automatische incasso. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.

4.Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Travel Women een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

5.In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

6.Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Travel Women bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

7.Travel Women geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:

a.15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b.10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c.5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d.1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e.0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

8.Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Travel Women de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

9.Bij uitblijven van volledige betaling, mag Travel Women de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Travel Women eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.

10.Ontvangen betalingen brengt Travel Women eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

11.De wederpartij mag de vorderingen van Travel Women niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Travel Women heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

12.Het vorige lid geldt niet voor de consument.


Artikel 14: Garantieregeling STO Garant


        Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Travel Women gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina

         (www.sto-garanie.nl/deelnemer). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

          Bij elk (reis)aanbod van Travel Women wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt           

          en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads)

          Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan [naam onderneming], maar aan de derdengeldenrekening van    

          Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener.

          Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Travel Women niet (volledig en/of       

          tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.


1.Artikel 15: Overmacht


1.Bij overmacht van de wederpartij of Travel Women, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.Onder overmacht van Travel Women wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Travel Women, van de door haar ingeschakelde derden of  dienstverleners of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.

3.In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Travel Women: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Travel Women en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen alsmede ontbinding of annulering van de met de dienstverleners gesloten overeenkomsten van de zijde van de dienstverleners voor zover deze ontbinding of annulering niet aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Travel Women of haar leidinggevend personeel op directieniveau te wijten is.

4.Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij haar verplichtingen jegens Travel Women tot aan dat moment nakomen.


Artikel 16: Vervanging


1.Indien de wederpartij of een reiziger verhinderd is aan de reis deel te nemen en een vervangster in haar plaats wil laten gaan, moet zij dit tijdig aan Travel Women kenbaar maken. Travel Women zal zich naar beste kunnen inspannen om de vervangster in de plaats van de oorspronkelijke reiziger aan de reis te laten deelnemen, maar kan niet garanderen dat dit mogelijk is daar zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebonden is aan de regels en voorschriften van de betrokken dienstverleners.

2.Voor vervanging gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

a.de vervangster voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden en;

b.het verzoek moet op een zodanig tijdstip ingediend worden dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog verricht kunnen worden en;

c.de voorwaarden van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de vervanging.


Artikel 17: Annulering, opzegging


1.Annulering van de overeenkomst door de wederpartij moet schriftelijk geschieden onder vermelding van de redenen voor annulering. Mondelinge annuleringen moeten door de wederpartij schriftelijk worden bevestigd. Annulering buiten de normale kantooruren worden geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn gedaan.

2.Per geannuleerd onderdeel van de overeenkomst zijn de eventuele annuleringsvoorwaarden van toepassing die de dienstverlener van het desbetreffende onderdeel hanteert. Travel Women informeert de wederpartij indien door een dienstverlener annuleringsvoorwaarden worden gehanteerd.

3.Indien de wederpartij de overeenkomst annuleert moet zij het volgende aan Travel Women vergoeden:

a.bij annulering tot en met de 56e dag voor vertrek: de aanbetaling (25% van de overeengekomen reissom);

b.bij annulering vanaf de 42e dag tot en met de 28e dag voor vertrek: 35% van de overeengekomen reissom;

c.bij annulering vanaf de 28e dag tot en met de 21e dag voor vertrek: 40% van de overeengekomen reissom;

d.bij annulering vanaf de 21e dag tot en met de 14e dag voor vertrek: 50% van de overeengekomen reissom;

e.bij annulering vanaf de 14e dag tot en met de 7e dag voor vertrek: 75% van de overeengekomen reissom;

f.bij annulering vanaf de 7e dag tot en met de dag voor vertrek: 90% van de overeengekomen reissom;

g.bij annulering op of na de dag van vertrek: 100% van de overeengekomen reissom.

4.De wederpartij vrijwaart Travel Women voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

5.Travel Women mag de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. Hieronder wordt verstaan: omstandigheden die van zondanige aard zijn dat in redelijkheid niet van Travel Women verwacht kan worden dat zij gebonden is de overeenkomst na te komen.

6.Indien de reden van de opzegging door Travel Women aan de wederpartij kan worden toegerekend, komen alle hieruit voorvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij.

7.Indien de reden van de opzegging aan Travel Women kan worden toegerekend, komen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van Travel Women, of dit het geval is wordt beoordeeld aan de hand van artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

8.Indien de reden van opzegging niet aan de wederpartij en niet aan Travel Women kan worden toegerekend, draagt iedere partij haar eigen schade.


Artikel 18: Ontbinding, wijziging


1.Indien de reis of een onderdeel van de reis niet door kan gaan om redenen die niet aan de wederpartij zijn toe te rekenen, zal Travel Women de wederpartij hiervan direct in kennis stellen onder vermelding van de redenen hiervoor. Travel Women mag de overeenkomst dan per direct geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij partijen overeenkomen dat de reis of het specifieke onderdeel op een andere datum doorgang zal vinden. In dit laatste geval zijn de eventueel hiermee gemoeide extra kosten voor rekening van de wederpartij, tenzij de ontbinding te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Travel Women, haar directie en/of haar bedrijfsleiding.

2.Indien vóór vertrek de reis of een onderdeel ervan gewijzigd moet worden, om redenen die niet kunnen worden toegerekend aan de wederpartij, stelt Travel Women de wederpartij hiervan direct in kennis onder vermelding van de redenen hiervoor en de eventueel hiermee gemoeide meerkosten. Partijen treden dan in overleg om te bespreken of de reis in gewijzigde vorm zal plaatsvinden of dat de overeenkomst ontbonden zal worden.

3.Indien de reis geen doorgang kan vinden, dan wel in overeenstemming met de vorige leden van dit artikel ontbinding plaatsvindt, betaalt Travel Women alle door de wederpartij al aan haar betaalde gelden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij terug. Daarnaast zal zij de al aan de dienstverleners betaalde gelden - voor zover dit mogelijk is - terugvorderen en de dienstverleners of eventuele verantwoordelijke derden (mede namens de wederpartij) aanspreken voor de door de wederpartij en/of Travel Women geleden schade, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.Travel Women benadrukt dat zij ten aanzien van het terugvorderen van gelden van de wederpartij bij de dienstverleners of het aanspreken van de dienstverleners voor door de wederpartij geleden schade slechts een inspanningsverplichting heeft en geen enkele garantie kan afgeven dat deze vorderingen of aansprakelijkheidstellingen daadwerkelijk tot uitbetaling zullen leiden. Bovendien komen de hiermee gemoeide kosten voor rekening van de wederpartij en mag Travel Women het honorarium voor de reeds door haar verleende diensten of verrichte werkzaamheden inhouden op de aan de wederpartij terug te betalen en geïnde gelden. Een en ander, voor zover er geen sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Travel Women of haar personeel op directieniveau. In dat geval zal Travel Women alle door de wederpartij aan haar vooruitbetaalde gelden terug betalen en de eventuele door de wederpartij geleden schade vergoeden conform de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel van deze algemene voorwaarden.

5.Buiten wat elders in deze overeenkomst is bepaald, mag elke partij de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de andere partij ontbinden op het tijdstip waarop deze:

a.in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot haar faillissement is gedaan;

d.(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

e.door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

f.onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

g.anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

6.In het geval Travel Women in één van de situaties zoals vermeld in het vorige lid van dit artikel tot ontbinding van de overeenkomst overgaat, is alles wat de wederpartij aan Travel Women verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.


Artikel 19: Toepasselijk recht/bevoegde rechter


1.Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Travel Women, maar Travel Women behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.

3.Ongeacht de keuze van Travel Women, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Travel Women.

4.Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Travel Women er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.


Datum: 15 november 2016

Reisgarantie_Nieuw.html